Menu
⭸ ΕΙΣΑΓΩΓΗΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ανδρέας Βορύλλας: Ἡ ὧρα τῆς δικιᾶς μας σωστῆς καί ὑπεύθυνης ἐπιλογῆς

Ἀγαπητέ μου ἀδελφέ συν-Έλληνα – συνΕλληνίδα, Θά ἥθελα μέ σεβασμό καί ἐκτίμηση στό πρόσωπό σου, νά μοιραστῶ μαζί σου κάποιες σκέψεις γιά τίς Εὐρωεκλογές πού ἔρχονται σέ λίγες μέρες. Γνωρίζω πώς αἰσθάνεσαι ἀπογοητευμένος ἀπό τό πολιτικό προσωπικό τῆς χῶρας μας καί ἀπό τίς ὑποσχέσεις πού δίνονται καί δέν ὑλοποιοῦνται. Γνωρίζω τήν ἀγωνία σου γιά τήν […]

Ανδρέας Βορύλλας
Ανδρέας Βορύλλας

γαπητέ μου δελφέ συν-Έλληνα – συνΕλληνίδα,
Θά
θελα μέ σεβασμό καί κτίμηση στό πρόσωπό σου, νά μοιραστ μαζί σου κάποιες σκέψεις γιά τίς Ερωεκλογές πού ρχονται σέ λίγες μέρες.
Γνωρίζω πώς α
σθάνεσαι πογοητευμένος πό τό πολιτικό προσωπικό τς χρας μας καί πό τίς ποσχέσεις πού δίνονται καί δέν λοποιονται.
Γνωρίζω τήν
γωνία σου γιά τήν δύσκολη οκονομική σου κατάσταση, τήν κρίβεια καί τις εκαιρίες πού δέν σο δίνει χώρα μας.
Γνωρίζω πώς
χεις πονέσει γιά τίς πολλές τραγωδίες πού πληξαν τήν χώρα μας καί τήν κακή διαχείρισή τους – Μνημόνια, Μάτι, Τέμπη κ.λ.π. –, πώς γωνις γιά τά θνικά μας θέματα καί γιά τήν σφάλεια τς Πατρίδας μας καί λης τς Ερώπης.
Γνωρίζω –
σο τραγική καί ν εναι σάν διαπίστωση – πώς ψάχνεις νά ψηφίσεις ατόν πού θά κάνει λιγότερο κακό στή χώρα καί στήν Ερώπη. Στούς τυφλούς ναζητς τόν μονόφθαλμο.
Μέχρι τώρα στίς
κλογές καί σύ καί γώ, πιλέγαμε μέ γνώμονα κυρίως τό προσωπικό μας συμφέρον καί τίς τρέχουσες νάγκες μας, πως γιά παράδειγμα τίς ποσχόμενες αξήσεις σέ μισθούς καί συντάξεις, τά πιδόματα, τίς μειώσεις τν φόρων κ.λ.π..
πιλέγαμε μέ βάση τό δεολογικό κομμάτι καί τήν ταύτισή μας μέ να κόμμα.
ρητορεία καί λογική πιχειρηματολογία νός ποψηφίου ταν σως γιά μς σημαντικότερος λόγος γιά τήν πιλογή του.
Τά κριτήρια
μως ατά, ν καί ταν πολύτως κατανοητά, δέν παρκοσαν καί μς δήγησαν στίς προηγούμενες διαπιστώσεις.
Ο
περισσότεροι δηλώνουμε «κοψοχέριδες» καί χουμε μετανοιώσει γιά τό κόμμα πού ψηφίσαμε στό παρελθόν γιά τήν ψήφο πού δώσαμε σέ κάποιον βουλευτή.
πίσης, στίς μέρες μας βλέπουμε νά εναι πολλοί κείνοι καί μάλιστα στόν χρο τς πολιτικς πού πιδιώκουν νά τά διαλύσουν λα, ρχές, ξίες, οκογένεια, κκλησία.
Χάθηκε
φόβος το Θεο καί ψηφίζονται νόμοι νάντια στούς νόμους το Θεο καί τς φύσεως. πακούοντας τυφλά καί νευ ρων σέ προστάγματα λλων παραγόντων, ξένων πρός τήν χώρα μας, νομιμοποιονται ο μαρτίες καί τιμνται τά σαρκικά πάθη σάν ρετες. Σέ ατήν τήν προσπάθεια νατροπς τν ξιν πρωτοστατον πολιτικοί ρχοντες προσθέτοντας στίς προσωπικές τους μαρτίες καί τίς συλλογικές, φο σταδιακή πομάκρυνση πό τόν νόμο το Θεο προξενε γενικό κακό σέ λο τό θνος καί τοτο διότι σύμφωνα μέ τόν γιο τν μερν μας, τόν γιο Πασιο : «ταν παραβαίνει νας νθρωπος μία ντολή το Εαγγελίου εθύνεται μόνον ατός. ταν μως κάτι πού ντίκειται στίς ντολές το Εαγγελίου γίνεται πό τό κράτος νόμος, τότε ρχεται ργή το Θεο σέ λο τό θνος, γιά νά παιδαγωγηθε».
Γιά τόν λόγο α
τό λεγε μέ πόνο σιος Γέροντας: «προσεύχομαι νά ρθει νας έρας. Νά τούς σηκώσει λους ατούς, πολιτικούς κ.λ.π. καί νά ρθουν λλοι στά πράγματα πιό τίμιοι. ντάξει νά κάνει κι πολιτικός μία βίλλα, δέ βαριέσαι ς κάνει. λλά νά νδιαφερθε καί γιά τόν τόπο, γιά τήν πατρίδα, νά κάνει κάτι γιά τό γενικό καλό. Οσημερινοί μόνο γιά τό συμφέρον τους νοιάζονται. διαφορον τελείως γιά τό γενικό καλό, γιά τήν Πατρίδα, γιά τό κράτος»!
τσι, ταν τόν ρωτούσαν ποιά εναι γνώμη του καί ποιόν θεωροσε ξιο νά ψηφίσουν τόνιζε πώς πρίν πό τά λλα κριτήρια καί πάνω πό λα τά λλα, πρέπει νά ψηφίζουμε μέ βάση ατά τά δύο σημαντικότατα κριτήρια:
«Α) Μέ τό πόσο
γαπ ποψήφιος τόν Θεό καί εναι συνειδητό μέλος τς κκλησίας καί
Β) Μέ τό πόσο
γαπ τήν Πατρίδα καί ποβλέπει στό γενικό καλό το τόπου καί χι στό δικό του συμφέρον».
ποψήφιος πολιτικός πού δέν πληρε μπρακτα ατά τά δύο κριτήρια δέν προκειται νά νδιαφερθε γιά τό συμφέρον τν πολιτν τς χώρας μας καί τς Ερώπης, γιά τίς τρέχουσες νάγκες μας – μισθούς, συντάξεις, σφάλεια, δικαιοσύνη κ.λ.π.. Ατό τό διαπιστώνουμε καθημερινά.
ποψήφιος πολιτικός πού δέν πληρε μπρακτα ατά τά κριτήρια δέν θά νδιαφερθεελικρινά γιά καμία δεολογία κομματικό προσανατολισμό. Βλέπουμε στήν πράξη τήν ταύτιση πού πικρατε σέ δθεν ριστερές καί δεξιές δεολογίες.
ν ρητορεία του καί λογική του πιχειρηματολογία εναι πλς τρόπος του γιά νά μς ξαπατήσει. Ατό θά παρακαλοσα νά τό προσέξουμε διαιτέρως, διότι πολλοί ατές τίς μέρες, χαϊδεύουν τά ατιά καί τά μάτια μας μέ λόγια καί κινήσεις πού δέν συμφωνον μέ τήν ζωή τους καί τίς προηγούμενες πράξεις τους, προσπαθντας πλς νά θηρεύσουν τήν ψήφο μας. χουμε χορτάσει πό φουσκωμένα λόγια το έρα, πό ποσχέσεις πού δέν πραγματοποιονται, πό ποκρισία καί περιφρόνηση.
Γι’ α
τό καί σιος Πασιος παναλάμβανε:
«Ποιός ε
ναι πιό κοντά στήν κκλησία, ποιός γωνίζεται γι’ ατήν καί γιά τήν Πατρίδα καί ποιός χει ζωή σύμφωνα μ’ ατά πού λέει;
ποιος βλέπετε, πώς εναι καλός καί πιό κοντά στήν κκλησία ατόν νά ψηφιζετε. Δέν πρέπει νά κομματιζόμαστε. μες πρέπει νά γαπομε πρώτα τήν κκλησία μας καί μετά τήν Πατρίδα μας καί νά ψηφίζουμε μόνον ατούς πού βλέπουμε νά γωνίζονται γι’ ατά τά δύο».
Α
τά τά δύο σημαντικότατα καί θεμελιώδη κριτήρια θελα νά μοιραστ μαζί σου, στε μαζί μέ τά πόλοιπα κριτήρια, νά μας βοηθήσουν νά κάνουμε τήν δική μας σωστή καί πεύθυνη πιλογή.
ψήφος μας στίς Ερωεκλογές πού ρχονται εναι δικαίωμα καί πιλογή καί μάλιστα σοβαρότατο δικαίωμα καί πιλογή.
Φέρουμε ε
θύνη τν πι-λογν μας.
«Χρωστο
με σέ σους πέ-
ρασαν, θά ‘ρθο
ν καί θά πε-
ράσουν»… νά κάνουμε τήν δική μας σωστή
πιλογή.
«Γενιές θά μ
ς δικάσουν, ο γένητοι, ο νεκροί»…

Ανδρέας Βορύλλας

Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών ΝΙΚΗ